Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Art. 1.

Postanowienia ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – INTERMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, pod adresem Częstochowa 42-217, ul. Szymanowskiego 3a lok. 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000311767,  której nadano nr REGON 240996290  oraz  nr NIP 5732747497
 2. Sklep internetowy - narzędzie dostępne pod adresem internetowym IntermedOnLine.pl umożliwiające nabywanie Usług od Sprzedawcy.
 3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
 6. Usługa – usługa medyczna opisana i oznaczona ceną sprzedaży w Sklepie internetowym.
 7. Produkt – produkt (rzecz) opisany i oznaczony ceną sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

Artykuł 2

Zasady Regulaminu

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Zamieszczona na stronie informacja o Produktach i Usługach wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma termin konsultacji lub otrzymania Produktu w formie połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem email.
 4. Warunkiem koniecznym nabywania Produktów lub Usług w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia.

 

Artykuł 3

Oświadczenia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego NZOZ INTER-MED z siedzibą w Częstochowie zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez organ rejestrowy Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi 000000022987, w ramach którego jest uprawniony do świadczenia usług zdrowotnych.
 2. Sprzedawca oświadcza, że do realizacji usług wyznaczeni będą pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z wymogami NFZ oraz obowiązującymi przepisami.

 

Artykuł 4

Procedura składania zamówienia

 1. Składanie zamówienia polega na wyborze prezentowanych przez Sprzedającego w Sklepie internetowym Produktów lub Usług w określonej ilości i przeniesieniu ich do Koszyka Sklepu internetowego.
 2. Składanie zamówienia i wybór usługi (czynność przeniesienia do koszyka) jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Koszyk pokazuje wszystkie wybrane do zakupu przez Klienta pozycje – w koszyku istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji zakupowych, usunięcia z koszyka, kontynuacji zakupów lub zakończenia zakupów przez użycie przycisku „Przejdź do kasy”
 4. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza składania zamówienia, w tym danych klienta. Są to dane teleadresowe do wysyłki w przypadku zakupu Produktu, email na jaki mają zostać przesłane wszystkie potwierdzenia, dokumenty finansowe oraz dane umożliwiające realizację Usługi.
 5. Istnieje możliwość wyboru chęci otrzymania Faktury/noty obciążeniowej a w takiej sytuacji zachodzi konieczność poinformowania o tym sprzedawcy, natomiast w przypadku braku takiej informacji zostanie wystawiony paragon do odbioru po okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
 6. Przekazana zostaje informacja o płatności w systemie płatności w systemie Przelewy 24.
 7. Ostatecznie Klient ma możliwość weryfikacji danych na podsumowaniu zamówienia, gdzie dostępny jest widok zamówionych pozycji, możliwość cofnięcia się do poprzedniego etapu, kontynuowania zakupów lub przejścia do następnego etapu poprzez użycie „Kontynuuj/Zweryfikuj e-mail”./ Zapłać
 8. Po kliknięciu „płacę” następuje przekierowanie do systemu płatności Przelewy24, w której Klient za pośrednictwem swojego banku dokonuje płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przekierowany ponownie do strony internetowej sklepu.
 9. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje Potwierdzenie Realizacji Zamówienia, a Sprzedawca kontaktuje się z Klientem niezwłocznie, w terminie do 2 dni roboczych w godzinach od 10.00 do 18.00 celem ustalenia terminu wizyty (tzw. Ustalenie Terminu, Termin Ustalony).
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma Ustalenie Terminu konsultacji lub Ustalenie Terminu otrzymania Produktu w formie połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem email.
 11. W przypadku wyboru Usługi TELEKONSULTACJI :  Sprzedawca zadzwoni na numer telefonu Klienta podany w zamówieniu w ustalonym terminie skorzystania z usługi. Klient jest zobowiązany by być wówczas przygotowany na rozmowę : tj. ma zapewnione warunki do rozmowy ze specjalistą oraz czeka na nasze połączenie w granicach ustalonej godziny konsultacji. Prosimy Cię o cierpliwość - zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z max. 30 minutowym opóźnieniem.
 12. W przypadku wyboru Usługi VIDEOKONSULTACJA: niezbędne będzie zainstalowanie aplikacji ZOOM meeting na urządzeniu z którego Klient będzie rozmawiał ze specjalistą.
 • do konsultacji video potrzebna będzie kamera - zainstalowana w telefonie, zainstalowana w laptopie lub dołączona do komputera stacjonarnego.
 • Urządzenie powinno mieć dostęp do internetu.
 • W przypadku braku kamery lub Internetu, lub gdy wystąpi problem techniczny – Sprzedawca wykona telekonsultację.
 • Aplikację ZOOM zainstalujesz pobierając ją  ( w zależności od rodzaju urządzenia ):
 1. Apple iOS https://apps.apple.com/us/app/id546505307
 2. Android https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
 3. Windows https://zoom.us/support/download
 • Na numer telefonu lub e-mail Klienta zostanie przesłany link do zalogowania w umówionym terminie. Link jest dedykowany wyłącznie jednemu Klietowi i jest
 • Istotne by Klient najpierw zainstalował ZOOM , a dopiero potem kliknął w przesłany link.
 • Rekomendujemy przygotowanie się i kliknięcie w link 5 minut przed umówioną godziną konsultacji.
 • O wyznaczonej godzinie spotkania  ( najwcześniej 5 minut przed) wejdź na link i wykonaj czynności :
 1. wpisz imię i nazwisko pacjenta i zatwierdź
 2. zatwierdź transmisję dźwięku poprzez kliknięcie : "JOIN AUDIO - Call via Device Audio" (ikonka słuchawek)
 3. włącz kamerę - dolny lewy róg - ikonka kamery -  START VIDEO
 • Z konsultacji tele lub wideo zostanie sporządzona stosowna dokumentacja medyczna.

Artykuł 6

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient ma prawo do odwołania konsultacji nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym jej terminem. Konsultacja zostaje wówczas anulowana.
 2. Zgłoszenie odwołania należy wykonać poprzez wiadomość e-mail z adresu podanego przy rejestracji na adres : kontakt@intermed24.com.pl lub sms z numeru podanego przy rejestracji  na numer telefonu : 787 653 980.
 3. W przypadku odwołania konsultacji z zachowaniem powyższego terminu następuje zwrot uiszczonej kwoty na rachunek z którego dokonano płatności w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji z konsultacji.
 4. W przypadku gdy klient nie skorzysta z konsultacji w wyznaczonym terminie lub odwoła ją w przedziale czasowym mniejszym niż 24 godziny przed wyznaczoną godziną konsultacji - opłata za konsultację nie zostanie zwrócona.

 

Artykuł 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczania na rzecz Klienta Produktów wolnych od wad oraz do świadczenia na rzecz Klienta Usług z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedza medyczną.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów oraz za nienależyte świadczenie Usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
 3. Gdy Klient nie jest zadowolony z jakości świadczonych Usług lub otrzymanych Produktów, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub numer faxu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta oraz aktualne jego dane.
 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 

Artykuł 8

Postanowienia dot. ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INTERMAX sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. 1 Maja 27, 42-217 Częstochowa zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Częstochowie nr KRS 0000311767, nr REGON 240996290, nr NIP 5732747497, zwany dalej Podmiotem, który wykonuje działalność leczniczą.

Siedzibą Administratora jest Częstochowa, ul. 1 Maja 27, 42-217 Częstochowa.

Dane kontaktowe Administratora to: tel. 34 324 55 26, email:  biuro@intermed24.com.pl

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Pani Anna Żelasko, tel. 601 097 085, email: zelasko@az-radca.pl
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celuprowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danychw zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą być - lecz tylko w zakresie świadczenia usług na rzecz Administratora lub realizacji obowiązków administracji publicznej:

Podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia, biuro rachunkowe, obsługa prawna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ, Śląski Urząd Wojewódzki.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 

Artykuł 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu, obwieszczając zmiany poprzez umieszczenie nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl